TS-73 Clear Orange - 100ml Spray Can # tamiya 85073

Tamiya
tamiya 85073
Bestel

TS-74 Clear Red - 100ml Spray Can # tamiya 85074

Tamiya
tamiya 85074
Bestel

TS-75 Champagne - 100ml Spray Can # tamiya 85075

Tamiya
tamiya 85075
Bestel

TS-76 Mica Silver - 100ml Spray Can # tamiya 85076

Tamiya
tamiya 85076
Bestel

TS-77 Flat Flesh 2 - 100ml Spray Can # tamiya 85077

Tamiya
tamiya 85077
Bestel

TS-78 Field Gray 2 - 100ml Spray Can # tamiya 85078

Tamiya
tamiya 85078
Bestel

TS-79 Semi Gloss Clear - 100ml Spray Can # tamiya 85079

Tamiya
tamiya 85079
Bestel

TS-80 Flat Clear - 100ml Spray Can # tamiya 85080

Tamiya
tamiya 85080
Bestel

TS-81 Royal Light Gray - 100ml Spray Can # tamiya 85081

Tamiya
tamiya 85081
Bestel

TS-82 Black Rubber - 100ml Spray Can # tamiya 85082

Tamiya
tamiya 85082
Bestel

TS-83 Metallic Silver - 100ml Spray Can # tamiya 85083

Tamiya
tamiya 85083
Bestel

TS-84 Metallic Gold - 100ml Spray Can # tamiya 85084

Tamiya
tamiya 85084
Bestel

TS-85 Bright Mica Red Ferrari - 100ml Spray Can # tamiya 85085

Tamiya
tamiya 85085
Bestel

TS-86 Brilliant Red - 100ml Spray Can # tamiya 85086

Tamiya
tamiya 85086
Bestel

TS-87 Titanium Gold - 100ml Spray Can # tamiya 85087

Tamiya
tamiya 85087
Bestel

TS-88 Titanium Silver - 100ml Spray Can # tamiya 85088

Tamiya
tamiya 85088
Bestel

TS-89 Pearl Blue - 100ml Spray Can # tamiya 85089

Tamiya
tamiya 85089
Bestel

TS-90 Brown (JGSDF) - 100ml Spray Can # tamiya 85090

Tamiya
tamiya 85090
Bestel

TS-91 Dark Green (JGSDF) - 100ml Spray Can # tamiya 85091

Tamiya
tamiya 85091
Bestel

TS-92 Metallic Orange - 100ml Spray Can # tamiya 85092

Tamiya
tamiya 85092
Bestel

TS-93 Pure Blue - 100ml Spray Can # tamiya 85093

Tamiya
tamiya 85093
Bestel

TS-94 Metallic Gray - 100ml Spray Can # tamiya 85094

Tamiya
tamiya 85094
Bestel

TS-95 Metallic Red - 100ml Spray Can # tamiya 85095

Tamiya
tamiya 85095
Bestel

TS-96 Fluorescent Orange - 100ml Spray Can # tamiya 85096

Tamiya
tamiya 85096
Bestel