1/72 Ashigaru-yari # zvezda 6401

Zvezda
ZVZ-6401
Bestel

World War II: Battle for Moscow, 1941 # zvezda 6215

Zvezda
ZVZ-6215
Bestel

1/72 Soviet Cavalry # zvezda 6161

Zvezda
ZVZ-6161
Bestel

1/35 Soviet Cossacks (RR) # zvezda 3579

Zvezda
ZVZ-3579
Bestel