Beroepen, passanten

Zittende 1 # faller 150701

Faller
faller 150701
Bestel

Zittende 2 # faller 150702

Faller
faller 150702
Bestel

Zittende 3 # faller 150703

Faller
faller 150703
Bestel

Passanten 1 # faller 150901

Faller
faller 150901
Bestel

Passanten 2 # faller 150902

Faller
faller 150902
Bestel

Passanten # faller 150904

Faller
faller 150904
Bestel

Passanten 5 # faller 150907

Faller
faller 150907
Bestel

Steenhouwers # faller 150910

Faller
faller 150910
Bestel

Schoolkinderen + Leraar # faller 150917

Faller
faller 150917
Bestel

Fabrieksarbeiders # faller 150920

Faller
faller 150920
Bestel

Zittende Personen # faller 150921

Faller
faller 150921
Bestel

Personeel Zuivelfabriek # faller 150922

Faller
faller 150922
Bestel

Monniken # faller 150924

Faller
faller 150924
Bestel

Op De Bouw # faller 150925

Faller
faller 150925
Bestel

Personeel Wasinstallatie # faller 150926

Faller
faller 150926
Bestel

Op De Werkplek # faller 150927

Faller
faller 150927
Bestel

Moderne Brandweer Mannen # faller 150928

Faller
faller 150928
Bestel

Gebouwrenovatie # faller 150930

Faller
faller 150930
Bestel

Op De Brandweerkazerne # faller 150931

Faller
faller 150931
Bestel

Vakmannen # faller 150932

Faller
faller 150932
Bestel

Bosbouwers # faller 150935

Faller
faller 150935
Bestel

Transportarbeiders # faller 151001

Faller
faller 151001
Bestel

Brandweerlui # faller 151006

Faller
faller 151006
Bestel

Op De Boerderij # faller 151007

Faller
faller 151007
Bestel